在线字典 -> 在线查询偏旁部首木字旁的字有哪些,木字头,带木字旁的字有哪些?★
前一篇:毛字旁 后一篇:肀字旁
查找部首“”,共找到 1020 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
44pin
5běn5
5shù,zhú5wèi
5zhá5shù
5te wu le6
6duǒ6
6piáo,pò,pō,pǔ6quán
6shā6xiǔ
66zhū
6duǒ6
6chéng6
6dāo6qiú
6jiū6
6rén6ru
7biāo,sháo7cái
7chà,chā7cūn
7dì,duǒ7
7gǎn,gān7gàng,gāng
77lái,lāi
77
7máng7
7shā,shān7shù
7tiáo7
7xìng7yáng
77
7zhàng7
7chì7rèn
7fán7
7gōng7jié
7jiu7máng
7qiān7mián
7tuō7wɑn
77xún
78àng
8bà,pá8bǎn
8bēi8chéng
8chǒu,niǔ8chǔ
8cōng,zōng8dǒu
8fāng8fén
8fēng8gǎo
8gòu8guì,jǔ
8guǒ8háng
88jiǎn
8jié8
8lín8méi
8miǎo8
8qiāng8ruì
8shū8shū
8sōng8wǎng
88xiāo
8yǎo8zǎo
8zhěn8zhī
8zhù8dōng
8nán8shì
8xiān8fèi
88chǒu
8chūn8
8ě8fán
88huà
88jìn
88máo
8zhān8shēng
88sōng
8sōng8
8xīn8xín
88yǎo
88yuán
8yùn8zhào
8huà9bǎi,bó,bò
9bàn,pán9bāo,fú
99biāo
9bǐng9chá,zhā
9chēng9
9dòng9duǒ
9duǒ9
9gān9gǒu,gōu,jǔ
9jiā9jià
9jiǎn9jiù
99
9lán9lì,yuè
9líng9liǔ
9lóng9
9mǒu9nài
99níng
9píng9
9rǎn9róu
9shān,zhà9shì
9shù9tuó
9tuò9xiá
9xiāo9
9yóu,yòu,zhú9zhà
9zhàn9zhè
9zhī9zhǐ
9zhì9zhì
9zhōng9zhù,zhǔ
99nán
9guǎi9shān
9liǔ9zɑo
9āo9
9bēi9
99chá
99
9dài9dàn
99
9guǎi9
9jiù9
99liǔ
9méi9
9niè9qióng
9róng9sɑ ying
9sāng9sháo
9shēn9shì
9mào9
9sōng9xiān
9yǎng9yǎo
99yǒng
9zhā9zhù
10ān10àn
10bāng10bīng
10chái,zhài10dàng
10ér10
10gé,gē10gēn
10gǒng10guā,kuò
10guàng,guāng10guì
10guì,huì10háng,héng
10hé,hú10huà
10huán10jiǎng
10jiào,xiào10jié,jú
10jié10jiù
10juàn10kǎo
10kuàng10lǎo
1010luán
10qī,xī10
10qiáo10ráo
10sāng10shuān
10táo10tìng,tǐng
10tóng10wéi
1010xún
1010yàng
1010zāi
10zhēn10zhì
10zhū10zhuāng
10zhuō10tiáo
1010bǎi
1010
10kān10bìng
10chān10chēng
10chóu10chuí
1010
10duò10ěr
10jiàn10jie
1010
10liè10
1010nuó
10rěn10rěn
1010shì
1010kɑ sei
10xiáng10xuè
10xún10
10zhī10yīn
10ying10yǒng
10yǒu10
10zhān10zhàn
10chén10zhèn
1010zuì
11bēi11
11cén11fàn
11fēn11
11gěng11
11jiǎn11
11jué11kǔn
11lāi11láng
1111lián
11liáng11líng
11méi11mèng
11po11
11qǐn11ruǐ
11shāo11shū
11suō11suō
11táo11
11tīng11tǒng
1111xiè
11zhì11zhuō
1111liǔ
11jiǎn11
11gǎn11xiāo
11zhī11āo
11bèi11bèn
11bīn11
11chén11chǔ
1111
11dòu11fēn
11fēng11xi ki mi
11hán11huɑ
11huàn11kuǎn
1111
11jiā11jìng
11jìng11xuān
11jūn11guā
1111lòng
11pēng11qiú
11rèn11shā
11sōng11
11wǎn11wěi
11wěn11
11xiɑ11yǐng
11yǒu11zào
11zhuāng11zhuō
12bàng12bàng,bèi
12bēi,pí12chǔ
12chuí12chuí,zhuī
1212
12fěi12fén
12gāng12guān
12gùn,gǔn12guǒ
12hù,kǔ12hūn
1212jiàn
12jiāo12
1212
1212láng
12lēng,líng12liáng
12luó12mián
12pái12péng
12pèng12
1212qiàn
12quān12sēn
12shēn12táng
12tuǒ12yǎn
1212yǐ,yī
1212zhào
12zhī12zhí
12zhuó12zōng
12zǎo12chéng
1212qín
12lái12chéng
1212dòng
1212zhàn
1212dìng
12wǎn12
12guī12bīn
12bǐng12cǎi
12chán12chɑng
12chēn12chóu
12cōng12
12què12dɑo
1212diɑn
12fán12
12fu12geng
1212guì
12jùn12guō
12háo12jiǎn
12jiē12qiāng
1212
12lún12men
12mi eng12
12péng12
12qiàn12qíng
12quān12ruò
12shàn12sēn
12zōu12wǎng
1212yǎng
1212
1212
1212zhuō
1212zōu
8gāng13chá,zhā
13chá,zhà13chèn
13chǔ13chuán
13chuí13椿chūn
13cōng,sǒng13duàn
13dùn,shūn13gài
1313huái
1313jiē,kǎi
13jié13
13lǎn13léng,lèng
13liàn13lóu
1313méi
13nán13pián
13pǐn13qiū
13shèn,zhēn13
13tán13wēi
13xiē13xuàn
1313yíng
13yóu13
13méi13
13yáng13xuàn
13pián13zōng
1313fēng
13gài13běn
1313chu
13chūn13còu
1313dié
13duǒ13
13jiān13
1313huáng
13wěi13huī
13jiǎ13jiān
13jiè13jié
13kuí13kuí
1313
13máo13
1313
13hɑ ni zɑ wu13róng
13róu13shen
13mu le13
13tíng13tíng
13tuǒ13wēi
13wēn13
13楿kɑ tui lɑ13
13yàn13yǎn
13yán13yāo
1313
13yuān13zhēn
14bàng,bǎng14bīn,bīng
14cuī14fěi
1414gāo
14gǎo14
14huàng14jiǎ
14jiàn,kǎn14jié
1414liú
14míng14mó,mú
14pán14què
14róng14shuò
14sǔn14
14tāo14tōng
14wēn14xiè
14xiè14zhà
14zhēn14zhī
14zhū14tuó
14gàn14méi
14diān14gòu
14jiǎ14lián
14gàng14
14huà14榿
14qiāng14gǎo
14guǒ14róng
1414zhǎn
14chén14
1414dɑo
14diān14
14jià14jiàn
14láng14qiǎn
14lóng14
14nòu14nuò
14pèng14péng
14qián14qiáo
14sāng14shā
14shèng14shí
1414
14sūn14táng
14tiáo14
14xiū14yàng
14yǎo14yáo
1414yuán
14yuán14zhāi
14zuì14zhuō
1415cáo
15chēng,táng15chū
1515fán
15gǎn15héng,hèng
1515huì
15jiān15槿jǐn
15jiū15kāng
15niè15
15qiáng15xiàng
15yīng15zhāng
15zhū15zhuā
1515zhuāng
15biāo15shū
15léi15lóu
15cōng15liáng
15yàng15jiǎng
15tuǒ15gāo
15yǒu15cháo
15cōng15cuī
1515
15gài15guàn
1515guì
15guī15guī
1515huà
15huàn15ji
1515mán
1515màn
15méng15
15niǎo15qiàn
15qíng15tuán
15quán15sēn
15shā15shǎng
1515
15xue15yɑn
1515róng
1515zhā
15zhè15zhù
16chéng16chú
16èr16
16jué16
16qiāo16qiáo
16qín16qíng
16rǎn16ruǐ
16shē16tóng
16tuó16
16yǐn16yuán
16yuè16zuì
16zūn16jué
16ráo16shù
16cóng16
1616qiáo
1616xiàn
1616zēng
16chēng16táng
16chéng16
16chūn16
16dào16diàn
16tán16dōu
16tuí16
16fǎn16fén
16gāo16
16héng16huì
1616xiàn
16zhǎn16jing
16guì16liáo
16lào16lìn
16liú16liǔ
1616níng
16nuó16qián
16qióng16rùn
16zān16樿shàn
16sheng16shùn
16sōng16suì
1616
16xi16xún
16zhí16yún
16zhēn16zuī
12fu17biǎo
1717jiě
17kuí17lèi
17lǐn17méng
17tán17
17yán17yǐ,yī
17chēng17qiáng
17dàng17jiǎn
17guì17zhì
17píng17chǔ
17fēng17gàn
17huò17huì
17huǐ17
17jiǎ17橿jiāng
1717
1717lián
17lǐn17nóng
1717shū
17shān17zhái
17xuán17
17zuì18chá
1818mián
1818tái
18chóu18guì
18jiàn18níng
18bīn18qǐng
18zhào18dèng
18chú18chūn
18gǎo18ge
18huǎng18
18jué18
1818miè
1818nòu
18ōu18
1818
18qiān18
18tuán18檿yǎn
1818yín
18yǐn18zhuó
14ju19cuán
19gāo19yuán
1919zhū
19zhū19
1919chú
1919fèi
19huì19jiɑng
19qiáo19lěi
19léi19mián
19qiān19qing
19sǒu19yōu
1919zhì
20xiǎn20niè
20yǐn20
2020
20chèn20
20è20huái
20gui20
20xiāo20
20yán20櫿yíng
21jiān21lóng
21yīng21líng
21quán21lán
21zɑng21chán
21jiu21
21nóng21xiāng
21yòu22
22cóng22shè
22shuāng22wéi
2223
23luán23luó
23cuán23e mi
24dǎng24
24lán25léi
2525lǎn
2525
25zhú26náng
28líng28guàn  更多内容请查看【亿辞网】。关于带木字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


 
Copyright(C)2017 亿辞网·版权所有 如有疑问,请联系我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
备案号:沪ICP备09016276号-6 手机版