在线字典 -> 在线查询三点水旁的字有哪些,偏旁部首氵字旁,水字旁,三点水的字有哪些?★
前一篇:提手旁 后一篇:纟字旁
查找部首“”,共找到 1036 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
3shuǐ5diāo
5fàn5氿guǐ,jiǔ
5hàn5huì
5pà,pā5tīng
5zhī5
5miǎn5
6chà6chí
6dà,tài6hán,hàn
66jiāng
66
6shàn6shāng,tàng,tāng
66wán
66
6xùn6
66fàn
6qiú6chuàn
6jiǔ6máng
6qiān6zhuó
6tu6tuō
6zhōng7biàn
7biàn7cāng
7chén7dùn,zhuàn
7fàn7fén
7fēng7féng
7gōu7gǔ,yù
7hàng7
7jǐng7
77lún
7méi,mò7mén,wèn
77miǎn
77òu,ōu
7pèi7
77qiān
7qìn7ruì
7shà,shā7shěn
7tài7wāng
7wéi7
7xiōng7
7yuán7yún
7zhī7zhǐ
77
7chōng7jué
7gàn7fāng
7tài7
7hóng7
7huò7zhī
77
7jūn7pài
7méi7niú
77pàn
77yǎn
7汿7yóu
77
8bì,mì8
8bó,pō8duǒ
88fèi
88gān
88
8hóng8jiān,qiǎn
8jīng8jiǒng
88jù,jǔ
8lèi8
8líng8lóng,shuāng
88luò
8mǎo8mèi
88mǐn
88ní,nì
8nìng8pàn
8pào,pāo8pēng
88
8qiú8shù
88tuó
8xiè8xiè
8xuàn8沿yán
8yāng8
8yǒng8yóu
88zhān
8zhǎo8zhì
8zhù8kuàng
8zhī8
8yōu8bēn
8chēng8
8dàn8tuō
88
88huì
8jiā8
8jué8chù
8yuè8shēng
88tián
8zhōng8
99chǎn
99dòng
9ér9ěr
9fú,fù9guāng
9hǎixún,xún9hóng
9hǔ,xǔ9huán
9huí9huì,kuài
9hún,hǔn9huó
9jì,jǐ9
9jiā9jiāo
9jié9jīn
9jìn9kuāng
9liè9liú
9luò9
9míng9nóng
9pā,pài9píng
9qià9
99shī
9táo9
99wéi
9wěi9洿
9xǐ,xiǎn9xián
9xiáo9
9xún9yáng
9yīn9zhēn
9zhōu9zhū
9zhuó9xiè
9xiōng9àn
9chéng9jiàn
9hòu9huī
9jiàng9jìng
9kǎo9lěi
99pán
9pe o le9
99
9quán9yiè
99tǐng
9xíng9
99泿yín
9yìn9zài
9zhǐ9zhì
10bāng10
10cén10chōng,yǒng
1010é
1010guō,wō
10hǎi10hǎilǐ
10hán,hàn10hào
10huàn10huàn
10jiàn10jìn
10juān10jùn,xùn
10lāi10làng
10láo,lào10
10lián10liú
10měi10niǎn
10niè10
10rùn10
10shè10
1010tāo
1010
10wéi10
1010xiāo
1010
10yún10zhàng,zhǎng
10zhè10zhuó
10jiā10jīng
10yǐng10chēng
10chōng10chún
10yōu10dòu
10to ko10fāng
10féng10gēng
10hǎn10hàn
10hēng10hóng
10xiàn10jiǒng
10kùn10lǎn
10láo10lèi
1010liè
10shèn10máng
10suī10浿pèi
10pīng10qiú
10shuì10shuì
1010tóng
1010tūn
10wěi10
10xiào10
10zhǐ11bàn
11chún11cóng
11cuì11dàn
11diàn11dòu,dú
11féi11
11gàn11guàn
11hán11hào
1111
11huái11hún,hǔn
11jiàn,jiān11lín,lìn
11líng11
11miǎn,shéng11nào
1111
11qīng11
11shēn11shèn
11shū11shuàn
11sōng11tǎng
11táo11tiān
11tiǎn11wò,yuān
1111xiáo
1111yān
1111yín
1111
1111yuān
11zhǔ11涿zhuō
1111
11lèi11lái
1111qiǎn
1111lún
11zhè11yān
11liáng11
11bèn11biāo
11淿11chāng
11jìng11zhí
11chuò11
11zhōu11shè
11dōng11fēi
1111guǒ
1111
11hūn11qiè
11jiǎn11
1111juàn
11kōng11
1111máo
1111wèn
11niǎn11
11pěng11píng
11pài11
11qīng11
11ruò11
11shè11shěn
11shòu11
11tuō11
1111xìng
1111yīng
11yuān11yuān
11yuān11zhàng
1212chú
12dòng12
12gài12gǎng
12hōng12
12huá12huáng
12jiàn,jiān12jiān
12jiǎo,jiū,qiū12jiē
1212
12kuì12lóu
12méi12měi
12miǎn12miǎo
12mǐn12pài
12pén12湿shī
12shí12sōu
1212tàn
12tián12tíng
12tuān12wān
12wéi12wèi
12wēn12
12xiāng12xiè
12xǔ,xū12
12xuàn12yān
12yǎn12yǒng
12yóu12
12yuán12zhā
12zhā12zhàn
12zhì12
12còu12jiǎn
12zhēn12tāng
12fēng12
12cān12yuān
12chún12wéi
12hún12āi
1212
12chán12chì
1212xián
12è12
12fèng12féng
12hóng12guǐ
12niè12huàn
12huì12zhuāng
12huò12
1212liàn
12liàng12lóng
12mǎn12méi
1212渿nài
12nǎn12nuǎn
12tuàn12hā tū
1212
12qiāng12qiú
12qiú12quán
12róu12sāo
12shěng12shēng
12shī12
12wěi12
12yǎn12
12yìn12yíng
12yíng12yǒu
1212zāi
129
1313bīn
13chù,xù13diān
1313
13gǔn13hào
13huàng13hǔn
13huǒ13jiào
1313làn
1313
13liù,liū13luán
1313mǎn
13mǎng13míng
1313nì,niào
13pāng13
13qín,zhēn13róng
1313shè
1313
13tān13táng
13tāo13wēi
13wěng,wēng13
13xiǔ13xiù
13yàn13
13yīn13yíng
1313yuán
13zhì13
13gōu13lián
13huì13miè
13shī13
13yún13yín
13cāng13zhǔn
1313ái
13áo13féng
13chéng13chún
1313
13yàn13
13jié13jìn
13lián13lóng
13lùn13
13méng13溿pàn
1313suò
13shí13shī
1313suī
13suǒ13tài
1313wēn
1313yáo
13xiǔ13yǎo
13yuán13zāi
1314biāo
14cáo14chún
14cóng14cuǐ
1414gān
14gǎn14guó
1414huàn
14huáng14
14jiào14lǎn
14lěi,luò,tà14liàn
14lòu14
14màn14pēng
14piào,piǎo,piāo14
14shù14tuán
14wéi14xiāo
14xuán14yǎn
14yàng14
14yíng14zhāng
14zhū14zōng
1414jiàn
14òu14hàn
14滿mǎn14
14lóu14guō
1414
1414gǔn
14chǎn14shèn
14zhǎng14ɑo
14cháo14zhì
14chóng14shuǎng
14cóng14cōng
14dàng14fàn
14gài14guàn
14hóng14
14jiàng14jǐn
14kāng14kòu
14kun14liáo
14lóng14
1414
14shāng14shāng
14shù14táng
14téng14
1414
1414
1414
14yān14
1414yōng
14yōu14zhi
15ào15chán
15cháo15chè
15chéng,dèng15fén,pēn
15hào15hòng
15huì15lán
15láo,lào,lǎo,liáo15lín
1515pān
15péng15
15qián15
15shān15shào
15shù15
15sùn15
15tán,xún15tóng
15wān15wàn
1515
1515jié
15jiāo15shān
15yún15
15qián15潿wéi
15kuì15chéng
1515cōng
15lào15jiàn
1515xún
15rùn15miǎn
15chán15cūn
15dǐng15dùn
1515wéi
15hán15hēi
15jǐng15huà
1515
15jiào15
15liū15
15mǐn15nìng
15qiáng15tān
15shǔ15sōng
1515suì
1515
15xián15
15zhí15zhēn
15zhǔ16bīn
16chán16dàn,tán
16duó16huán
1616
16lái16
16lián16
16méng16
16shì16suī
16xiè16zǎo
16huàn16
16nóng16zhuó
16diàn16
16ǎi16càn
16cɑng16chǔ
1616
16gǎn16dāng
16huò16kuài
16huì16jìn
16liàn16lián
16lǐn16líng
16màn16
16澿qín16
16shù16
1616
16yōng16
16zhēn16zhì
1717
17háo17
1717yǎng
17zhuó17
17tāo17làn
17jùn17shī
17nìng17bīn
17kuò17jìn
1717wéi
17bīn17jìng
17cuì17duì
17wěi17
17qìng17濿
17bo ku17miè
1717suǐ
17wǎng17
17yǐn17yīn
17yíng17yíng
17yíng18bào,pù
18biāo18chán
18zàn18
1818zhū
1818jiàn
18luò18liú
18shěn18xiè
18yíng18chéng
18wěi18huī
18jiān18
18pán18
1818瀀yōu
19hàn19xiè
19yíng19lài
1919bīn
19xiāo19
19yíng19yíng
19duì19
19huái19huò
19jiàn19lài
19lián19qián
19qìn19róng
19shu19xiàn
19xuè20fèn
20guàn20jiǎn
20ráng,ràng20yuè
20lóng20
20chán20dài
20fán20
20jiān20zhuó
20lán20lán
20liàn20lín
20shuàng20
20yīng20yuān
21hào21qián
2121fēng
21shè21
21cóng21jué
21lěi21
21yíng21yōng
2222yàn
22zàn22tān
2222shàn
23chǎn23dǎng
23jiǎo23lán
23yíng24
24làn24hào
24zhú25wān
25nǎng26luán
26xiǎn26yàn
27gàn27yàn
31yàn32  更多内容请查看【亿辞网】。关于带三点水的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


 
Copyright(C)2017 亿辞网·版权所有 如有疑问,请联系我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
备案号:沪ICP备09016276号-6 手机版