在线字典 -> 在线查询提手旁的字有哪些,偏旁部首扌字旁的字有哪些?★
前一篇:士字旁 后一篇:三点水
查找部首“”,共找到 701 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
3cái3shǒu
4zā,zhá,zhā5bɑ,pá
5dá,dǎ5
5rēng5
5fǎn5qiú
5hɑ me ru6chā
6gāng,káng6
6hàn6kòu
6kuò6mén
6qiān6sào,sǎo
6tuō6
6yáng6zhí
6chā6tuō
6dèn6diǎo
66sɑ te
6shēn6
6zài6zhàng
7bà,bǎ7bān,pān
7bàn7bào
7biàn7chāo
7chě7dèn
7dǒu7ě
77
77
77jué
7kàng7kōu
7lún,lūn7
7niǔ7pāo
77póu
7qiǎng,qiāng7rǎo
7shé,zhé,zhē7shū
7tóu7tuán
7wán7wěn
77yuè
7zhǎo7zhǐ
7zhuā7ǎo
77
7dǎn7póu
77
7jiá7jiā
7zhì7kuáng
77qián
7qìn7
7yǎn7
7yǔn7yun
7ze7zhěng
8ào,ǎo,niù8
8bàn,pàn,pān8bào
88cā,chāi
8chēn8chì
8chōu8dàn,dān
88
88guǎi
8jiǎn8
8lá,lǎ,lā8lán
8līn8lǒng
8mā,mò,mǒ8mǐn
88niān
8níng,nìng,nǐng8pāi
8pàn,pīn8pēng
88
8qiá8qián
8tà,tuò8tái
8tuō8
8yōng8zé,zhái
8zhǎ8zhāo
8zhǔ8zhuō
88pāo
8tuō8bài
8bǐng8zhù
88
8jiā8
8kuò8mèi
8nán8
88
8yǎo8yāng
8zhā8zhǐ
8zhěn9àn
9chí9dàng,dǎng
9dòng9
9gǒng9guà
9huī9
9jiǎo9jié
9kǎo9kuà
9kuò9náo
9nuó9pīn
9shè,shí9shì
9shuān9
9tiǎo,tiāo9tǐng
99wō,zhuā
9xián9xié
99yè,zhuài,zhuāi
9zā,zǎn9zhā
9zhèng,zhēng9zhěng
9zhǐ9bāi
9bàng9
99cún
9zhì9dié
9duò9duǒ
9kuò9hén
9huī9jiào
9jué9liè
9lie ri9
99nǐn
9nòng9qiān
9shān9xié
99
9zhèn10ái,āi
1010
10cuò10dǎo
10hàn10huàn
10jiǎn10
1010juān
10jùn10kǔn
10lāo10lǚ,luō
10niē10ruó
10shào,shāo10sǔn
10tǒng10tuō
10wǎn10
1010zhèn,zhèn
10zhuō10zùn
10nòng10xié
10suō10
10bāng10
1010chā
1010chéng
10huò10péng
10póu10gěng
1010jiǎn
10jiǎo10jué
10kēng10měi
10shù10tuō
10sōu10wán
10wei10
1010zhāi
7gāng7sǒng
8kuǎi11bǎi
11càn,chān,shǎn,shān11chuí
11cuò11dǎn,shàn
11dáo11diān
11diào11duo,duō
11gāng11guàn
11guó11
11jié,jiē11jié
1111jù,jū
11jué11kèn
11kòng11liè
1111lüè
11miáo11
11niǎn,niē11nuò
11pái,pǎi11pěng
11póu,pǒu11qiā
11qián11shàn
11shòu11tàn
11tāo11tiàn
11tuī11xiān
11yǎn11yè,yē
1111zhì
11zǒng11zuó
11guà11
11ái11chēn
11cǎi11shě
11lūn11juǎn
11pèng11mén
11sǎo11bèn
11bīng11
11chéng11zōu
1111zhěng
11jié11hùn
11huò11qián
11jiē11liǎng
11líng11
11mēng11mín
11ming11
1111
11qín11qìng
11ruó11sāo
11shū11
1111wàn
1111yuè
11zhēng12ǎn
12biàn12bìng
12chā12chá
12chān12chuài,chuǎi,chuāi
12cuō12
12dī,tí12dì,tì
12dié,shé12gài
12gé,gē12hōng
1212jiǎn
12jiǎo12jiē
12jiū12kāi
1212kuí
1212lǎn
12lǒu,lōu12qìn
12róu12sāi
12sāo12sōu
12wēi12wèn
1212xiē
12xuān12
12yǎn12
1212yuán
12yuàn12zhā
12zòu12jiǎn
12zhèn12bēi
12yáng12chā
12niē12huī
1212chéng
12chòng12chuí
12bèng12gèn
12gèn12huàn
12huáng12jiū
1212zhēng
12nǎn12róng
12shì12zǒng
1212wēi
12xún12yáo
12zǎn12zǒng
13bǎi13bān
13bàng,péng13bìn
1313chī
13chōu13chù
13chuāi13èn
13gǎo13huá
13jiān13jìn
1313
13nuò13què
13sà,shā13sǎng
13shè13shū
13shuò13tān
13táng13xié
13yáo13zhǎn
13zhī13sǔn
1313qiǎng
13qìn13dǎo
1313è
13shān13zhà
13guāi13è
13féng13gòu
13huá13jié
13gāng13
1313liǎn
13miè13zhì
13shè13
13qiǔ13quán
13róng13sōu
13tián13sūn
13tāo13
13wèn13xiǎn
13yáo13zhēn
14biào,biāo14chū
14chuāng14cuī
14hàn14liào
14luò14piě,piē
14shuāi14yīng
14zhāi14zhí
14tuán14kōu
14chě14zhā
14lǒu14zǒng
14zhé14chān
14guàn14yǐng
14chàn14
14chǎn14jiǎo
14chēng14qiāng
14chōng14
1414héng
14guī14huà
14jiāng14jiū
14kēng14
14mán14
14qiān14sōu
14suō14tàng
14wěi14zhuā
14yáo14zhuó
14zhuó15
15chè15chēng
15cuān15cuō,zuǒ
15dūn15huī
15juē15juē
15liáo,liào,liǎo,liāo15
15niǎn15niǎn
15qiào15qín
15sǎ,sā15
15xié15zhuàn
15zhuàng15zǔn
15cāo15qìn
15náo15
15chēng15
15dǎn15
15xié15jiǎo
15lāo15
15xián15bèn
15zhěng15
15dǎn15guì
15hòng15
15qiā15jiàng
15jiǎo15jiē
15qíng15lǐn
15zhì15zǎn
15ruán15xiāo
15xiàn15
1516cāo
16gǎn16hàn
16huàn16kuǎi
16léi,lèi16
16qiào16shàn
16sòu,sǒu16dǎng
1616
1616jiǎn
16dān16ào
1616chuò
16è16huò
16zhì16mēng
16nǎng16
16yōng17
1717tī,zhì
17xǐng17zhuó,zhuō
17tái17dǎo
17níng17bìn
1717kuò
1717
1717jié
1717yǎng
1717
17zhì18niǎn
18xié18shū
18sòu18bǎi
1818léi
18zǎn18jiàn
18liè18
1818rǎo
18tān19cuán,zǎn
19huō19huàn
19jùn19
1919
19qiān19qiān
19xiǎn19yíng
19wěng20rǎng
20yīng20lán
20chān20xiān
20méi20qiān
21lǒng21shè
21xié21chī
21cuān22diān
2222zǎn
22tān22luó
22jùn22
23jué23zuàn
23dǎng23jiǎo
2324lǎn
2421sǒng
25nǎng     更多内容请查看【亿辞网】。关于带提手旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


 
Copyright(C)2017 亿辞网·版权所有 如有疑问,请联系我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
备案号:沪ICP备09016276号-6 手机版