在线字典 -> 在线查询偏旁部首口字旁的字有哪些?★
前一篇:巾字旁 后一篇:马字旁
查找部首“”,共找到 759 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
3kǒu5bà,bā,pā
5chì5dāo,tāo
5diāo5dīng
5gōu,jù5
5hào5
5jiào5kè,kě
5kòu5
5lìng5
5shè,xié,yè5shǐ
55tái,tāi
5tàn5yòu
5zhào5zhǐ,zhī
5chǐ5du ge
5guǎ5qiú
6ā,yā6chī
6diào6gě,hé
6gè,gě6hè,xià
6hòu6
66
6má,mǎ,mɑ6míng
6tóng,tòng6tù,tǔ
66xiàng
6xū,yù,yū6yāo
6zhā6dòu
6hōng6
6máng6miē
6xuān6
7bā,bɑ7bài,bei
7bǐ,pǐ7
7chǎo,chāo7chéng
7chuī7dāi
7dāi,tǎi7dūn
7é7e,ě
7fèi7fēn
7fǒu,pǐ7
7gào7guō
7hán,hàn7háng,kēng
7hōng7hóng
7hǒu7jūn
77lìn
7m7nà,nè
7ǒu7
7qiàng,qiāng7qìn
7shǔn7tīng
7tūn7wěn
77
77xuè
7yā,yɑ7
7yín7yǐn
7yuán,yún,yùn7zī,zhī
7jiào7qìn
77
7chǐ7chǒu
7dōu7gɑo
7jiè7
7huō7jùn
77wěn
77ǒu
77shēng
7tūn7
7huá7
7xiɑn7hōng
8ā,ɑ,hā,hē,kē8āi
88dōng
8duō8
88gā,xiā
8gā,kā8
8gū,guǎ,guā8hāi
8hé,hè,hú,huo,huó,huò8
8jiù8jǔ,zuī
8kǎ,kā8líng,lìng
8lóng8m
8mìng8náo,nǔ
8ne,ní8níng
8páo8pēi
88rán
8shēn8
8tiè8wèi
8yōu8
8zǎ,zé,zhà,zhā8zhōu
8zhòu8wāi
8zhòu8
8è8yǒng
88
88
88
88xián
88xiāo
8juǎn8wěn
8pěn8píng
8pǒu8shī
8shì8tuō
8tuō8yǎng
88zuo
8měng,mǐn9āi
99chà,zhà
99
9dié,xì9duō
9duǒ9èr
9gē,kǎ,lo,luò9gén,hěn
9guāng9guō
9hà,hǎ,hā9hái,hāi,ké
9hòng,hǒng,hōng9huá,huā
9huī9huì,yuě
99
9kuài9kuāng
9lie,liè9mǐ,mī
9miē9mōu
9nà,nǎ,nǎi,né,něi9nóng
9pài9pǐn
9shěn9táo
9wā,wɑ9xián
9xiǎng9xiāo
9xiào9xiū
9yǎ,yā9yàn,yān,yè
9yǎo9
99yo,yō
9zāi9zán
9zhǐ9zhòu
99
9kuā9xiōng
9è9dàn
9diè9è
9huò9lǎo
9nián9po pu ni
99shù
9tóng9xing
9xuǎn9yòu
10á,à,ǎ,ā,ɑ10ài,āi
1010
10chē10chī
10chún10dōu
10é,ó10
1010gěng
10gòng,hǒng10hán,hàn
10heng,hēng10huàn
1010
10láo,lào10li,lī,yīnglǐ
10lòng10
10shā10shào
10suō10suǒ
10táng10
1010xiàn
10xiào10yàn
10zào10zhā
10zhé10miē
1010liǎng
10yuán10bei
10zuò10zào
10qìn10
10pǒu10
1010
1010
10hān10hào
1010jiá
10ge xi10liàng
10léng10láo
10li10liè
10máng10mɑ si
10qiàng10qiú
10chuò10suī
10dóu10
10wǎn10
10yòu10
1011ǎn
11bo,bō11chàng
11chuài,chuò11cuì,qi
11dàn11dìng
11fēi11fěng
11guō11
11hèng11
11hǔ,xià11jiè
11jìn11kěn
11lā,lɑ11lái
11lāng11
11lín,lìn11luo,luó,luō
11miāo11niè
11nuò,rě11
1111
11shá11shà,tì
11shà11shāng
11shòu11shuā
11tān11táo
11tuò11
11wāi11wéi
11xiào11
1111zhāo,zhōu
11zhuàn11zhuó
1111liǎng
11niàn11dàn
1111
11wèn11ái
11pèn11
11cǎi11cuì
1111
11ér11
1111guà
11quán11yán
11gòu11
1111qiāng
11qíng11tiǎn
11zhūn11
1111
11yíng11
11huò11
11zhuó11zhé
12án12chā
12chā,zhā12chì
12chuǎn12dā,tà
12dié,zhá12hǎn
12hè,hē12hóu
12huáng12huì
12jiē12jiē
12jiū12
1212kuí
12kuì12lá,là,lǎ,lā,lɑ
1212liàng
12lou,lóu12nán
12pèn,pēn12shàn
12sōu12
1212wèi
1212
12xuān12yàn
12yāo12yīn
12yóng,yú12
12zhōu12
1212qiáo
12zhé12chī
12dān12yán
12xián12zán
1212
12cān12shà
12zhǒng12dàn
12duó12kǎi
12jiē12
12huàn12
12huàn12
12miǎn12pɑo xi
12qiāng12táng
12wéi12wēi
1212
1212yǔn
13á,shà13ài,ǎi,āi
13ài,yì13áo
13chēn,tián13chī
13diǎ13
1313hāi,hēi
13hài13háo
1313n
13niè13pǎng
13qiǎn,qiān,xián13qín
13sǎng13shì
1313
13suō13suo
13wēng13xiù
13yōng13
13áo13
13huá13gòng
1313suǒ
1313qiàng
1313
13chái13zi
1313
1313
13jiā lún13lào
13lián13
1313zào
1313sɑi
13tōng13xié
13yáo10wāi
14bēng14cáo
14dē,dēi14dí,dī
14gǎ,gā14gǔ,jiǎ
1414huì
14jiā14lē,lei
1414
14piào,piāo14
14shī,xū14sǒu
14sòu14tāng
14xiān14xiāo
14yīng14zhè,zhē
14cháng14
14tàn14
14ǒu14
14lóu14guō
14dàn14ái
14shān14xiào
14chōng14jiào
1414háo
14jiào14jiào
1414sāi
14zuī14tǎn
14xiào15cēng,chēng
15cháo,zhāo15chuài,zuō
15chuáng15dēng
15é15
15hēi,mò15jiào
15juē15liáo
1515ō
15pēng15
15qín15shā,yē
1515
1515xùn
15zhǔ15zǔn
1515pēn
15xiāo15
1515tān
1515háo
15lào15xún
1515
15fān15zǎn
15chī15chù
1515dàn
15dào15kuì
15huī15huī
15tūn15lián
15mǎi15niè
15qiáo15rán
1515xiè
15yín15jué
16ài,yì,yī16ě
16hāo16huò,huō
16jiào16jìn
16jué,xué16
1616sāi
16shì16zào
16zhòu16zuǐ
16dūn16yuě
16dāng16nóng
16ǎi16kuài
16yōng16xiào
16zhān16xīn
1616hɑ nɑ xi
16yǎn16yīng
1616yuàn
17cā,chā17háo
1717
17xiàng17
1717cháng
17níng17
17zhōu17
17duō17làn
17hōng17jìn
17me17xiù
17xun17yàn
17yīn17zuǐ
18áo,xiāo18me
18yín18niè
1818
18xié18
18huì18
18liú18
18náng18
18yōu18zhé
19huò19pín
1919yàn
1919yán
19chèn19dàn
1919me
1920huān
20jiáo,jiào,jué20rǎng,rāng
20duǒ20lóng
20yīng20
20chán20chuò
20di mi20huò
2020
2017hǎn
21niè21
21zhuàn21xiāo
21xiāo21
21chài21
22náng,nāng22zá,zàn
22chǎn22luō
2222
22zèng23yàn
23jiān23lán
24niè24zhǔ
2424rɑ mo
25nāng,nɑng22hǎn
28luó     更多内容请查看【亿辞网】。关于带口字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


 
Copyright(C)2017 亿辞网·版权所有 如有疑问,请联系我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
备案号:沪ICP备09016276号-6 手机版