在线字典 -> 在线查询偏旁部首艹字旁、带草字头的字有哪些、草字头的字有哪些?★
前一篇:丿字旁 后一篇:屮字旁
查找部首“”,共找到 981 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
3ǎo4
5ài,yì5jiāo
5jié,jiē5
5nǎi,rèng5dǐng
5qiú5tiáo
66
6máng6péng
66qiān
6què,sháo6wán
6xiāng6xiōng
66zhī
6chāi6gǎn
66mián
6suī6
66zhì
67ǎo
77bì,pí
7biàn7cāng
7cháng7cōng
7ě7fāng
7fèi,fú7fēn
77
7gài,jiè7hū,wù
7huā7
7jù,qǔ7kōu
77
7mào7
77qiàn
7qín7qín
7ruì7shān
77wěi
77xiàn
7xìn,xīn7xù,zhù
77yán,yuán
77yún,yùn
7zhǐ7zhù
7réng7tún
7lún7
7háng7gǒu
7jué7
7chán7qiān
7sū sā7rén
7wěi7wén
7yǒu4gòng
88bāo
8běn8
8fàn8
88gān
8gǒu8gǔ,kǔ
8jiā,qié8jīng
8jū,zū8
8líng8lóng
8máo,mǎo8máo
8mào8miáo
8mín8
88niǎo
8nié8níng
8piě8píng
8qǐng8qióng
8rǎn8rě,ruò
8shàn,shān8sháo,tiáo
8tái,tāi8xué
88yìn
8yīng8yíng
8yuàn8zhǎ
8zhuó8chí
88bèi
8bǐng8
8cōng8
88dié
8dōng8hóng
88
8méi8
8shēng8yuán
8wèi8xiān
8xiú8yǎo
8yòng8zhǐ
89
9cǎo9chá
9chá9chōng
9chuǎn9cí,zǐ
99
99dàng
99gāi
99gèn
9hóng9huán
9huāng,huɑng9huí
9huì9hūn,xūn
9jì,qí9jiá
9jiǎn9jiàn
9jiāng9jiāo
9jìn9jīng
99lǎo
99luò
9mǎi9máng
9míng9qián,xún
9qiàn,xī9qiáo
9qiáo9quán
9ráo,yáo9rěn
9róng9róng
99sūn
9tí,yí9tíng
9tóng9xíng,yíng
9xìng9xún
9yào9yīn
9yìn9yíng
9zhòu9zhū
99
9zhuāng9àn
99
9chén9chéng
9chí9
99ér
99hòu
9guāng9guī
9hāo9
9jiāo9jīn
9jīng9liè
9píng9róng
9shù9
9yán9
99zhòng
9zhú9
1010chǎi,zhǐ
10chún10cuò
1010é
10fú,piǎo10guǎn,guān,wǎn
10hé,hè10huò
10jūn10kǎn
10lāi10láng,làng,liáng
1010
10lián10mǎng
10méi10mò,mù
1010suō,shā
10shēn,xīn10shí,shì
10shū,tú10sui
1010xiān
10yīng10yíng
10yóu10yóu
10yǒu10huá
10xìng10jiá
10jìng10xiàn
10bié10
10chē10chén
10chén10cuò
10dòu10
10péng10
10gěng10hàn
10zuó10jié
1010méng
10wèn10
1010nán
10nū xi10niǔ
10qín10qiú
1010rěn
10shāo10
10suī10suō
1010tuō
10wáng10wěi
1010
1010yín
10yǔn10zhù
10zhuāng11
11bào11běng
1111
11cài11chāng
11chuí11cuán,zōu
11cuì11dàn
11dàng11
11fěi,fēi11
1111
11guǒ11hàn
1111huán
11jiān11jié
11jīng11
11jùn,jūn11lǐn
11líng11
11luó11méng
11nài11píng
1111
1111
11shà11shū
11sōng11tǎn
11táo11tián
11tiē11tú,tù
11tuò11wǎn,yù
11wǎng11wěi
11wèi11
11xiāo11yíng
11yíng11yíng
1111
11zhù11
1111ān
11cháng11chūn
11lái11
1111
11tái11chóu
1111
11dào11
11dìng11dōng
11fèi11gǎo
11gēng11wǎn
1111
11huán11jiān
11jǐn11qín
11jiū11juǎn
11yǎn11kūn
1111láng
1111lún
11mǎng11mén
11pān11niè
11pāo11qiáo
11qìn11tiáo
11shù11
1111
11zhàn11kǔ tā bī lɑī
11zhǒu12bǎo
12biǎn,biān12
12chǎn12cōng
1212dǒng
12ě12fèng,fēng
1212gé,gě
1212hóng
1212jiā,xiá
12jiǎng12kǎi
12kuí12là,lào,luò,luō
12lóu12
1212pài
1212
12qiā12qiū
12rèn,shèn12róu
12shī12sōu
12tíng12
12wēi12
1212xiāng
12xuān12zàng
1212gài
12wàn12kuì
1212shēn
12xuān12wěi
12hūn12hóng
12wěi12zhòu
12ān12ān
1212
12chú12chǔn
12cuó12duàn
12pén12guān
12hóu12huáng
12kuò12
1212jiān
12jīng12qián
12jiāng12qíng
1212jùn
1212kuò
12lán12liàn
12mào12méi
1212
12miǎn12nǎn
12píng12
12zhēn12
12quán12sū kū mō
12shāo12sōu
12tiáo12uu
12wēi12xiāng
12xuē12xìng
12yào12yāo
12yíng12yòng
1212yuān
12yūn12zuò
12zhuàn12
12zōng12zuò
9qióng13bàng
13bèi13
1313diào
13ēn13hāo
13huò13
1313jiān
1313kuǎi
13lán13làng
1313luǒ
13méng,měng,mēng13mì,míng
1313
13péng13
1313róng
1313ruò
13shī13shī
13shuò13suàn
13suō13tiáo
13wěng13
13yíng13
13zhēn13zhēng
13gài13lián
1313cāng
13qiàn13
13shēn13
13sūn13chún
13yīn13áo
1313chén
13chú13zhú
13cuò13diǎn
13fén13guì
13gǔn13yuán
1313lǎng
1313líng
13liú13liú
13mǎo13
13pán13pei
1313quē
13shā13shì
1313táng
13tōng13
13dàn13
1313xuān
13yǎo13yīn
1313yuān
13yūn13yún
13zhēn13zǒng
13gō zhā14ǎi
1414cài
1414dōu
14hǎn14huì
14kòu14liǎn
14liǎo,lù14lìn
14mán,màn,wàn14miè
14niān14qiáng
1414
14tuī14wèi,yù
1414xiāo
14xu14zhè
1414chún
1414léi
14lóu14cōng
14niǎo14cōng
14bo14líng
1414jiǎng
14xiāng14ān
14biāo14
14zàng14cáo
14zhū14
14cuó14
1414qiū
14gǔn14guó
1414
14hūn14jiān
14jié14jǐn
1414juàn
1414kòu
1414
14màn14
1414qiàn
14shēn14shāng
14shè14wéi
14xuàn14yán
14yín14
14zhāng14zhōng
15bō,fán,fān15fén
15huì15
15jiāo,qiáo15jué
15kuì15
15ruí15ruǐ
15shū15shùn
15wēn15xùn
1515yùn
15zuì15yún
15ráo15
15ruǐ15è
15mɑi15
15qiáo15yóu
15chǎn15
15dǒng15dàng
15qián15bāo
15diǎn15dǐng
1515fěi
1515huá
1515jiān
15jiān15qiáng
15jué15lěi
15méng15ǒu
1515shɑo
15shèng15
15sūn15
15wěi15
15xiá15
1515
1516ài
16báo,bó,bò16
1616hāo
16hōng16hóng,hòng
16lěi16léng
1616shǔ
16sǒu16
16wēi16wěi
16wèng16xiè
16xiè16xīn
16xuē16
16qiáng16jiāng
16xiān16huì
1616xuān
16jiàn16xiāo
1616
16huì16yào
16bài16càn
16fán16
16hào16hāo
16lián16líng
16wàn16miè
16nóng16shēn
16shǔ16
16sūn16tāng
16yùn16
1616xūn
16yuán16zhān
16zhēn17biǎn
17cáng,zàng17cóng
17ěr17gǎo
17jí,jiè17miǎo
1717piáo
17qióng17
17tái17xiǎn
17xūn17lán
17zǎo17
17níng17jìn
17chén17chóu
17diào17
17duì17
17xiāo17huì
17jiǎn17kuí
17mái17
17pín17
1717
17tuī17yíng
18biāo18fān
18jiào18lěi
1818ǒu
18téng18
18sǒu18shǔ
18qióng18yùn
18bɑo18bēi
18zhū18gǎo
18huàn18
18liú18yào
1818
18ōu18xián
18tán18liáo
18wèi18xiě
1818
18zhǐ19héng
19huò19
1919zǎo
19tuò19
1919pín
1919
19ǎi19xuān
19ruǐ19lìn
1919péng
1919
19jiōng19jiōng
19lài19máng
19qiáo19qìn
19qiu19ruǐ
19tǒu19tuí
19yùn19xuān
19xūn19yǐn
16ai20fán
20niè20ráng
20yīng20lóng
20huā20liǎn
20xiǎn20lán
2020
20dàng20lán
20huī20
2020liǎn
20lìng20kɑ te su rɑ
20qiáng20wèi
20yáo20
2020
20yuè21
21fēng21guī
21kuí21léi
21zhī22
22zhɑn22lěi
22luó22huái
22huài22
2222lèi
19qiu23jiān
23quǎn23sǎ ri
23téng24
24léi24kuí
2424xiāo
26biē26luán
29mén     更多内容请查看【亿辞网】。关于带草字头的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


 
Copyright(C)2017 亿辞网·版权所有 如有疑问,请联系我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
备案号:沪ICP备09016276号-6 手机版