在线字典 -> 在线查询单人旁的字有哪些,偏旁部首亻字旁,单人旁的字有哪些?★
前一篇:人字旁 后一篇:入字旁
查找部首“”,共找到 612 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
2rén3亿
4huà,huā4chóu,qiú
4dīng4jìn,jǐn
44pú,pū
4rén4réng
4shén,shí4zhāng
44
5dài5
5gē,yì5
5men5
5qiān5rèn
55shì
55xiān
55zǎi,zǐ,zī
5zhàng5
5tuō5chào
5gǎn5hóng
5rèn5cháng
6áng,yǎng6cāng,chen
6chāng6chē
6chuán,zhuàn6
6仿fǎng,páng6fèn
66
6huo,huǒ6
6jià,jie,jiè6jiàn
6kàng6lún
66
6rén,rèn6shāng
6sì,shì6
6wěi6wěi
66
6xǐn6xiū
66
6yōu6
66zhòng
6zhù6ài
6chào6cuì
6dǎn6
6diào6dùn
6fǎn6fēng
6yǎo6jìn
6qián6tǎng
6pèi6
6qiàn6wáng
66wěn
6xìn6xùn
66yún
6chǐ6zhōng
7ǎi,yǐ7bà,bǎi,bó
7bàn,pàn7bēng
77cì,sì
7dàn7
7diàn,tián7fó,fú
7gā,jiā,qié7gōu
7gù,gū7hé,hè
77líng
77nì,nǐ
7nìng7
77shēn
7tǐ,tī7tóng
7tuó,tuō7wèi
77yòng,yōng
7yòu7zhù
7zuò,zuō7zuǒ
77zhàn
77bɑo
77hān
7mài7
77
7zhāo7shi
7xián7xiān
7xiè7
7yǎng7伿zhì
7zhēng7zhòu
7zhù8bǎi
8cè,zè,zhāi8chà
8chái8chǐ
88
8dòng,tóng,tǒng8èr,nài
8gòng,gōng8guǐ
88hěn
8huí8
8jiā8jiǎo,yáo
8jiǎo8kǎn
8kuǎ8kuài
8lǎo8
88móu
8nóng8pèi
8qiáo8quán
8shēn8使shǐ
8shì8tiāo
8tǐng8tuō
8xiá8yáng
8yǐ,yī8
8yòu8zhēn
8zhí8zhōu
8zhū8lái
8xùn8bìng
8ān8chì
8cún8dài
88ér
88gāi
8gōng8huó
8jǐn8
88mǐng
8nìng8
88
8xiáng8xíng
8xiū8
89bǎo
9便biàn,pián9chóu
99
9é9
9fǔ,miǎn9hóu,hòu
9hǔn9jiǎn
99jùn
9lāi9
99
9liǎ,liǎng9liáng
9pīng9qí,sì
9qiào9qīn
9qiú9
9tuì,tuō9
9xìn9xiū
9yǎn9yǒng
99chē
9xiá9jìng
99
9zhèn9chěng
9shù9
9guàng9jiǒng
99
9nán9pěi
9qiàn9sàn
9shèn9
99tuǐ
99
9xiāo9
99zhi
9zuò7zhòu
10ǎn10bèi
10bèn10
10biào10chàng,chāng
10cháng,tǎng10chù,tì
10cuì10dào,dǎo
10fèng10
10guān10hòu
10jiàn10jié
10jiè10jìng,liàng
1010
10juàn10jué,juè
10kōng10luǒ
10nǎi10
10pái10qiàn,qìng
10qīng10ruò
10shū10
1010xìng
1010
10zhài10zhí
10zhuō10
10倀chāng10liǎng
10lái10
10xīn10lún
10cǎi10bèi
10xiào10fǎng
10mén10bìng
10chě10俿
10chuí10tán
10dōng10fèi
10hùn10huò
10jiàn10jiǎn
10jiù10
10lèng10péng
1010nìng
10shà10shū
10sōng10suī
10tiǎn10wǎn
1010
10yáo10yīng
1010zhī
10zhí10zǒng
10zōng11bèi
11cāi,sī11cháng
11chēng11chǒu
11fèn11huáng
11jì,jié11jià,jiǎ,xiá
11kuǐ11lóu,lǚ
11miǎn11ǒu
11piān11tíng
11tōu11wēi
1111xié
11yǎn11
11zhì11zǒng
11xiè11bèi
11zuò11
11zhēn11kǎn
1111zán
11wěi11wěi
11bǐng11chā
11zhòng11chǔn
11tǎng11
11duān11è
11fēng11
11gu11
11qián11jié
11rǒng11ruǎn
11shěng11sǒu
11suō11
11tōu11xiè
1111xún
11yàn11ān
11yǎo11
11yóu11zhā
11zhàn12ào
12bàng12bīn
12chǔ12dǎi
12diān12
12jiā12jué
1212
12nuó12tǎng
1212bèi
12cāng12jié
12yáo12shān
1212bèi
12bìng12chù
1212
12jiǎng12hào
12qiàn12liàn
12róng12zhì
1212
12táng12xiā
12xiào12yǎng
12yuàn12yùn
12zài13chì
13cuī13léi
1313piào
13shǎ13xiàng
13zhài13jǐn
13qīng13
13chuán13
13shāng13zǒng
13yōng13péng
13cān13zāo
13chuǎng13
13dòng13guāng
13hàn13jìng
13tǎn13màn
1313sǒng
13xiè13yān
13yíng13zhāng
14chán14chuǎn
14dēng14jiàn
14jiāo14jǐng
14jiù14liáo
14mǐn14sēng
1414tóng,zhuàng
1414zǔn
14xiān14jiǎo
14fèn14huì
1414qiáo
14jùn14
1414dàn
14chǎng14wěi
14è14
14tiě14jiǒng
1414láo
14lǐn14
14shàn14tuǐ
14xiàn14xiān
14xiàn14
14zhuàn12zhòu
15ài15dàn,dān
15jiāng15jiǎo
1515sài
15xuān15zhòu
15jià15nóng
15shǎ15jiǎn
15kuài15
1515cɑn
15chán15chù
15dāng15fēng
15jìn15méng
15qiàn15qiào
15zài16níng
1616tái
1616chóu
16chái16bīn
1616jǐn
16án16háo
16kuǎng16lán
1616qióng
17léi,lěi17zǎn
17yōu17cháng
17chǔ17bào
17biāo17
17qìng17liè
1717
17wěi17zhì
18chèn18shū
1818téng
19lǒng19ráng
19chán20huì
21luó21nuó
2121yǎn
21zǎn22tǎng
23lěi24nàng  更多内容请查看【亿辞网】。关于带单人旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


 
Copyright(C)2017 亿辞网·版权所有 如有疑问,请联系我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
备案号:沪ICP备09016276号-6 手机版